นโยบายความเป็นส่วนตัว - well u

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทอาร์เอส จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ต่อไปนี้จะเรียกรวมว่า “บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ชม ผู้ฟัง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัท คู่ค้า ผู้รับจ้าง พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มาขอเข้า-ออกสถานที่ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ ของบริษัท และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทจะได้รับความคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศฉบับนี้ใช้เพื่อแจ้งให้ท่านเจ้าของข้อมูลได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่าน ถูกต้องตามกฎหมาย และมีมาตรการที่เข้มงวด ในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และหลักในการประมวลผล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อบริการให้ตรงตามความต้องการของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามสัญญา ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องมีเงื่อนไขหรือข้อตกลงระหว่างกัน
 • เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 • เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ มาตรการรักษาความปลอดภัย การรับเรื่องร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • เพื่อการดำเนินการอื่นใด เช่น การจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ การป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ทำการจัดเก็บ

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น
 • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอดีไลน์
 • ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประวัติการสั่งซื้อสินค้า
 • ข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือ เช่น IP address MAC address Cookie ID
 • ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน การใช้งานเว็บไซต์ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านได้ให้ไว้กับบริษัท

แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งใดบ้าง

 • จากท่านโดยตรง เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกลงทะเบียนสมัครใช้บริการ ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน หรือข้อมูลที่ได้จากการที่มีการใช้บริการติดต่อกับบริษัทหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท การติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านเว็บไซต์ ผ่านทาง Call Center หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท ตลอดจนข้อมูลในการร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในแพลตฟอร์ม การทำสำรวจ งานสัมมนา และการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โฆษณา
 • เทคโนโลยีการติดตาม เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นของบริษัท
 • บริษัทย่อย
 • บุคคลภายนอก เช่น หน่วยงายรัฐ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการข้อมูล โซเชียลมีเดีย แพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโฆษณา ตัวแทน นายหน้า และคนกลางอื่น ๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลที่สาม

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลต่อไปนี้

 • บริษัทย่อย
 • พันธมิตรทางธุรกิจ
 • ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง หรือผู้ให้บริการทั้งในและต่างประเทศ
 • หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

โดยในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการให้บุคคลเหล่านั้นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากขอบเขตที่บริษัทได้กำหนดไว้

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ให้เสร็จสิ้น เว้นแต่กรณีที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้เก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่า ซึ่งอาจมีกำหนดประมาณ 5 – 10 ปีหรือเกินกว่านั้นเท่าที่จำเป็น เช่น ตามอายุความที่กฎหมายกำหนดสำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินคดี หรือเพื่อการตรวจสอบของหน่วยงานที่กำกับดูแล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ผู้ใช้งานมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่านที่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัท ดังต่อไปนี้

 • การขอแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
 • การขอเข้าถึง และขอสำเนาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การขอให้เปิดเผย และโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 • การขอจำกัดหรือระงับการใช้
 • การขอปฏิเสธการประมวลผล
 • การขอยกเลิกความยินยอม
 • การร้องเรียน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิดังกล่าว ผ่านแบบคำขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อกรอกข้อมูลและส่งให้กับบริษัท
ทางช่องทางการติดต่อด้านล่าง ทั้งนี้การขอใช้สิทธิข้างต้นอาจทำให้ท่านไม่สามารถทำธุรกรรมหรือรับบริการจากบริษัทได้หรืออาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ประกาศการใช้คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลขนาดเล็กจะเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเจ้าของข้อมูลไว้ชั่วคราว เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุด  บริษัทมีการใช้โปรแกรมคุกกี้ประเภทต่างๆ แบ่งตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • คุกกี้ที่มีจำเป็นต่อการให้บริการ คุกกี้ประเภทนี้สำคัญ และจำเป็นต่อการให้บริการ ทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานและให้บริการได้เป็นปกติ
 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยจดจำข้อมูลการตั้งค่า หรือตัวเลือกที่ท่านเคยเลือกไว้ในเว็บไซต์ เช่น ภาษา หรือภูมิภาคที่ท่านอาศัยอยู่ และการตั้งค่าต่างๆ ได้แก่ การตั้งค่าขนาดหรือรูปแบบตัวอักษร หากมีการปิดการใช้งาน อาจจะส่งผลทำให้ไม่สามารถใช้งานบางหน้าจอได้
 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ท่านเลือกเข้าไปดู จำนวนครั้งที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัทและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการกำหนดเป้าหมายหรือเพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่าน โดยอาจจะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่น ในกรณีที่บริษัทใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านหรือดำเนินการตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ในได้ทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้และวิธีการปิดการใช้งาน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aboutcookies.org

ช่องทางการติดต่อ

ชื่อ: บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ: 27 อาคาร อาร์เอสกรุ๊ป ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กทม. 10900
ช่องทางการติดต่อ: เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล dpo@rs.co.th