เกี่ยวกับเรา - well u

เกี่ยวกับเรา

well u official


พันธกิจและปณิธานของ well u ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ “Innovative Scientific Health & Wellness” คือใช้วิทยาศาสตร์และงานวิจัยต่างๆเป็นหลักพื้นฐาน เพื่อค้นคว้าผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ในทุกการดูแลสุขภาพและในทุกมิติของผู้บริโภคทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ  โดยผสานผลิตผลทางธรรมชาติร่วมกับนวัตกรรมของเทคโนโลยีอันทันสมัยที่ผ่านการยอมรับในระดับนานาประเทศ เพื่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างยั่งยืนและปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “Science Meets Nature Meets YOU”  จึงเป็นแรงผลักดันและแรงบันดาลใจให้ทุกผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นภายใต้แบรนด์ well u สร้างสรรค์จากงานวิจัยในวัตถุดิบทางธรรมชาติผสมผสานกับการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์  เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีที่สุดของแต่ละบุคคล